EU

Kommissionen 
EU-oplysningen 
Europaparlamentet

INTERNATIONALE ORGANISATIONER

IMF, OECD, WTO
UNDP (human Development Report)
Verdensbankens dataprofiler
DEMOKRATIINDEKS
Verdens mest demokratiske lande if. Economist
Reporters without Borders pressefrihedsindeks
Freedom House
 
 
Økonomisk performance sammenligninger

Alle Økonomirankings hos Economist, bl.a. husprisindeks (house price indicators)

 
 


GLOBALISERING
 
Global Exchange
Worldwatch Institute
IDSNet        SIPRI         RFF
FN's befolkn.rapport  
 Nyheder og analyser af oliemarkedet
OPEC-markedsandele
Oliepriser

 

INDGANG TIL SAMFUNDET

KOMMENTEREDE LINKS:

Statistik. Excelstatistik m.m. til samfundsfag
WTO
Lange serier: Handelsstatistikker fra WTO. Kan downloades i excelformat. Gode til analyse af globaliseringstendenser

Verdensbankens dataprofiler for lande og grupper af lande (kan også downloades i excel)

UNDP-statistik. Her med adgang til Human Development Report i excel-format.

http://elsa.berkeley.edu/~saez/ Økonom ved Berkeley-universitetet Emmanuel Saez’ hjemmeside er en guldgrube af interessant .pdf-filer om indkomst- og formuefordelingen og dens udvikling igennem årtier. De regneark, han har benyttet, ligger desuden som xls-filer lige til at downloade.

http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals/ USA’s føderale budgetter fra Det hvide Hus’ hjemmeside. Kan downloades i excelformat.
http://www.bea.gov : Her på Bureau of Economic Analysis ligger også god statistik, f.eks. lange tidsserier for BNP udvikling i xls-format.
http://www.census.gov/compendia/statab/hist_stats.html . Gode historiske statistikker, der kan downloades i excel-format.

http://www.bls.gov:  Bureau of Labor Statistics, USA. Kan varmt anbefales. Masser af gode overskuelige grafer og statistikker. F.eks. er U.S. Economy at a glance god: http://www.bls.gov/eag/eag.us.htm . Giver mulighed for at indstille tidsseriers længde interaktivt.

 Det amerikansk-kinesiske handelskammers statistikker over den bilaterale USA-Kina handel, opdelt efter enkeltstater.

  World Resources Institutes Earth trends indeholder datasets over udvikling i BNP, både nominelle og faste priser, indkomstfordeling, energiforbrug, m.v.

http://esa.un.org/unpp/index.asp  FN befolkningsdata. På dette link kan man via en rullemenu vælge befolkningsdata for alle lande (og World) for perioden 1950-2050. Dataene hentes ned som CSV (kommasepareret) fil, der omdannes til excel-talformat v.h.a. data - text til kolonner i excels menubånd. 

http://www.fm.dk/Publikationer.aspx : Her på Finansministeriets site/publikationer kan man finde økonomiske redegørelse (maj- og augustudgave), hver der ligger en del statistik, der let kan konverteres til excel-format (bilagstabeller
→ copypaste over i word → copypaste/indsæt speciel som txt uden koder i excel).

http://www.dst.dk  Danmarks statistik. Aktuelle statistikker med økonomiske hovedindikatorer og deres seneste udvikling. Ellers også adgang til statistikbanken (også www.statistikbanken.dk), hvor der kan trækkes data ud fra statistikdatabase

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/index.htm  : På IMF's Economic Outlook site ligger mange statistikker fra outlooken, der er gode til international økonomi. De kan downloades som kommaseparerede filer (csv), som omdannes til almindelige excelfiler i excel i menupkt data (tekst til kolonner). ved at venstre kolonne med data highlightes og man klikker de nævnte menupunkter. Det kan være nødvendigt at "reparere" enkelte celler, hvor nuller er blevet slettet under tallenes transformation. Outlooken udkommer to gange om året, så ovennævnte adresse forældes (men man kan blot ændre 2007/02 til 2008/01 etc ovenover.

Udvikling i huspriser er en vigtig konjunkturindikator. De amerikanske huspriser (som var med til at udløse subprimekrisen) kan undersøges hos Case-Shiller indekset. De danske hos Realkreditrådet. Begge kan downloades i excel. Hos Case-Shiller: Søg efter f.eks. 10 cities composite, da det giver gennemsnitstal for ti største byer i USA. Realkreditrådets tal er opdelt efter kommuner og områder.

Energistyrelsens årlige energistatistik - anbefales. Overskuelig. Flere excelfiler at vælge imellem


Sociologi
Familie- og arbejdslivskommissionens rapporter - : gode til familiesociologi med flere rapporter til download

http://www.teo.au.dk/cms/pluralismeprojektet/islamdk1/islam-links Samling af links om islam på nettet (f.eks. til kult-samf-faget).  
http://www.anthrobase.com/Txt/T/Trans_L_01.htm  Mod en ny byteori. Artikel om Los Angeles 
http://www.anthrobase.com/Txt/G/Gravenhorst_Kristensen_01.htm Artikel om forhandling af regler på Christiania
http://www.sfi.dk  Socialforskningsinstituttet med en del rapporter online
http://www.social.dk/   Sociale forhold og det sociale system. Mange gode data på dette Socialministeriets site.

Velfærd og social arv
http://www.fm.dk/Publikationer/Velfaerdskommissionen/2008/Rapporter%20fra%20Velfaerdskommissionen.aspx : Velfærdskommissionens rapporter er flyttet over på Finansministeriets site
http://www.si-folkesundhed.dk/Statistik.aspx  Statistik fra Statens Institut for Folkesundhed. Velegnet til analyse af sociale forhold og sundhed, social arv, etc.
http://www.si-folkesundhed.dk/Ugens%20tal%20for%20folkesundhed/Ugens%20tal.aspx :Især disse ugens tal for folkesunhed indeholder mange gode tal og opstillinger
Aktuelle tal og satser på det sociale område kan findes her:
http://www.social.dk/talogsatser.html . http://www.dr.dk/socialarv/ : DR's side om social arv, kort, overskuelig og god.
Case-historier om alkoholmisbrugere hos Hope.dk. Der er også case-historier om udsatte børn og unge.


 Politik
http://www.bm.dk/Love%20og%20Regler/Saadan%20laves%20en%20lov.aspx  Her på Beskæftigelsesministeriets site en god redegørelse for, hvordan en lov bliver til (indeholder desuden artikler om dansk flexicurity model m.v.)
http://www.im.dk/Tal-og-analyser/Valg.aspx  Indenrigsministeriets side med links til valgside med folketingsvalgdata, kommunalvalg.
http://www.noegletal.dk/  Kommunale nøgletal (befolkning, økonomi m.m.)

Empiriske vælgerundersøgelser: http://www.surveybank.aau.dk/webview/  Aalborg Universitets glimrende surveybank, der giver mulighed for at krydstabulere og således efterprøve hypoteser om vælgernes holdninger til velfærd m.fl. emner sammenholdt med baggrundsvariable. - For at "folde variablene ud" skal man klikke på de små ikoner til venstre for titeloverskrifterne.  


Ideologier:
  Fra en liberalistisk synsvinkel, f.eks.:
http://www.senyt.dk/bilag/FRSOCTILMINIM.pdf Fra Socialstat til Minimalstat. Glimrende oversigt over nogle liberalistiske hovedretning.
http://www.cepos.dk  Liberalistisk tænketank. http://www.liberator.dk/.  Fra et venstreorienteret/socialistisk synspunkt, f.eks.: http://www.kritiskdebat.dk (dyberegående, debatterende artikler),  http://www.arbejderen.dk http://www.modkraft.dk  

EU 
http://www.eu-oplysningen.dk/   Bl.a. med et leksikon, hvor EU-udtryk forklares: http://www.eu-oplysningen.dk/leksikon/ .
http://europa.eu.int/comm/index_da.htm : EU-Kommissionens danske side.
http://www.farmsubsidy.org/index.php?cmd=sumcon&c=DK. Her kan man se, hvor stor en støtte danske virksomheder får fra EU’s landbrugsordninger

International politik
http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_data_index.html . Stockholm International Peace Research Institutes tabeller og grafer over militærudgifter i Verden

Økonomi
http://www.aeraadet.dk : Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Aktuelle rapporter om dansk og international økonomi. Kan downloades.
http://www.borsen.dk  Børsen med data om dansk og international økonomi, som løbende opdateres. Løbende aktiekurser med mulighed for at klikke på enkeltvirksomheder og få grafer over kursudvikling.
Bloomberg:
http://www.bloomberg.com/markets/index.html?Intro=intro_markets Overskueligt site for nøgletal (aktiekurser på ledende indeks, vigtigste økonomier arbejdsløshed, valutavekselkurser)
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/side/Vores_publikationer!OpenDocument  Kvartalsrapporter over dansk økonomi med statistikker kan downloades i html-format. Klik → kvartalsoversigt. Herfra kan også downloades MONA, Nationalbankens EDB-simulerede økonomiske model. God til samarbejde med matematik.  
http://www.dors.dk  Det økonomiske Råd med rådets halvårsrapporter til download.
http://www.aflcio.org/corporatewatch/paywatch/   Sammenligninger af direktør- og arbejderlønninger i USA
http://www.stateofworkingamerica.org/tabfig_05.html : Tal for økonomisk ulighed i USA
http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm : Robert Shillers online-datamateriale


Internationale sammenligninger af lande og områder

Links til udførligere oplysninger om lande:
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/LandeOgRegioner/ Udenrigsministeriets landedata. God kilde til oplysninger om lande og områder i Verden, ikke mindst DANIDAs programsamarbejdslande
http://www.udviklingstal.dk  Statistikdata om lande og områder i Verden.
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/  giver data i seneste Human Development Report, som gør det muligt at se en lang række data for alle FN’s medlemslande. Det er data, der danner grundlag for Human Development Index: Levealder, uddannelsesdata, kønsmæssig ligestilling, indkomst og indkomstfordeling, etc.
http://www.worldbank.org/ Verdensbanken indeholder data om samtlige medlemslande. Man kan kigge efter Quick reference tables  (f.eks. sammenligninger af BNP, både nominelt og PPP: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf ) eller landedata: klik på Countries: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/0,,pagePK:180619~theSitePK:136917,00.html vælg land. Når du har valgt u-landet efter alfabetisk oversigt, klik dernæst på Data and Statistics . Herefter kan vælges mellem: Millennium data goals (indikatorer for, hvordan landet klarer sig efter FN’s Millenniummål),  og Data at-a-glance , anbefalelsesværdige pdf-filer med nøgleindikatorer for socioøkonomisk udvikling de sidste 30 år, samt flere emner som køn, uddannelse, m.m.
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html  CIA-factbook: en god kilde til detaljerede og løbende opdaterede forhold omkring Verdens lande, regeringsdata, økonomiske data, m.v.  Endelig ligger der også mange oplysninger i www.leksikon.org  
http://www.ulandbrug.dk  Dette site handler om globalisering, WTO, international handel og NGO’ers betydning, og fokuserer på fem ulande: Tanzania, Nicaragua, Thailand, Vietnam og Uganda.

I-lande/u-lande
http://www.un.dk/danish/MDG/index.htm : FN's Millenniummål
http://www.ms.dk/sw643.asp : Artikler om u-lande

Menneskerettigheder
http://www.menneskeret.dk/ Det danske menneskeretsinstituts website med erklæringer om menneskerettigheder
http://www.un.dk/Danish/menneskerettigheder/menneskerettigheder_main.htm . Det danske FN-sites side med menneskerettigheder
http://www.hrw.org  Human Rights Watch. Masser af rapporter på engelsk om menneskerettigheder rundt omkring i Verden.

Energimarked og -priser
 
http://www.bp.com  På BP’s hjemmeside kan man få adgang til gode energistatistikker. Kig efter Statistical Review downloads historical data.
http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp  Det internationale energiagentur. Interaktiv statistikservice, hvor man kan generere energioversigter for lande og områder og få lange tidsserier vist i graphs for produktion/konsum m.v.

Geo-kort
http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html Alverdens kort - med links til dags”aktuelle” kort på hovedsiden

Metode og videnskabsteori til samfundsfag
http://personal.lse.ac.uk/kleven/Downloads/Debate/kausalitetWA1.pdf : Om korrelationskoefficienter og kausalitet.

 

 

 

 

POLITIK

Magtudredningen

Political Resources (partier, organisationer, forfatninger m.m)

E-thepeople (petitioner)
Folketinget
KL
SOCIOLOGI
Bysociologi
Habermasforum
Kriminologi
Familiesociologi
Social stratifikation
Institut for folkesundhed (statistik m. mulighed for sammenligninger af levekår)
Artikel om Max Weber
Etnicitet og indvandring

AMERIKANSK  ØKONOMI

Aktuel økon. statistik - Klik på Dinosaurerne
Labor Statistics og oversigt

ORGANISATIONER

LO   Dansk Industri
DJØF Dansk Magisterfor.
Socialt boligbyggeri
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Det økologiske Råd
Mellemfolkeligt Samvirke
BLADE/MAGASINER
Kritisk debat
Ugebrevet Mandag Morgen
Samfundsøkonomen
The Economist
Børsens Nyhedsmagasin

ANDRE LINKS

Politologi Køb. univ.
Center for alternativ samfundsanalyse CASA
Center for Freds- og Konfliktforskning
Fremtidsforskning
Dansk Luhmann Forum
Englands Social Science Gateway