Vækst og Miljø

Grundlaget for at beskæftige sig meningsfuldt med økonomi og miljø, er at se, hvordan problemerne er forbundet med hinanden. Det, vi gør i vores hverdag, når vi køber ind og bevæger os rundt, er, at vi både forbruger naturens ressourcer og samtidig (forhåbentlig) er med til at gendanne dem. Hvis vi ikke har den bevidsthed, risikerer vi, at biodiversitet formindskes (dyrearter forsvinder), og den økologiske balance forstyrres igennem tilførsel af forurenende stoffer som følge af den menneskelige påvirkning af naturen.


I illustrationen ovenover er den traditionelt kendte økonomi fremstillet i form af den blå trekant - med markedsøkonomien, hvor styringsprincippet er udbud og efterspørgsel og prisdannelsen er signalgiver for, hvad der skal produceres og til hvilke priser. Denne sektor er udsat for forsøg på styring fra den røde sektor (hvor der laves politik og regler). Det er politiske forsøg - statens forsøg - på regulering af økonomien.
   Der sættes forhåbentlig nødvendige rammevilkår for produktionen, f.eks. hvad der må udledes af stoffer i naturen. Men reguleringen er blevet vanskeligere som følge af nationalstatens svækkede styringsmuligheder p.g.a. den stadig mere intensive globalisering, hvor virksomheder bestemmer over investeringer og lokalisering af produktion.
    Mange ser håbet i en ny (u)formel økonomi, f.eks. produktion i selvbærende, økologiske lokalsamfund (den grønne trekant).

Økonomisk vækst

Når vi ser på den blå sektor, er det, der interesserer økonomer ofte det enkle spørgsmål: Leverer økonomien vækst? Vokser produktionen?

Nedenfor ses udviklingen i det danske BNP pr indbygger i faste priser. Det skulle give et indtryk af produktionens udvikling. Det viser ifølge denne opgørelse, at den gennemsnitlige indkomst pr dansker er gået meget frem, især fra slutningen af 1800-tallet. De seneste år er der kommet tilbageslag som følge af finanskrisen 2008 og frem.

Figur 1: Den økonomiske vækst viser sig i et stigende BNP pr indbygger

Kilde: Madison Project Database.

Når produktionen vokser, frembringes en mængde ting, der kan være nyttige for mennesker. Men produktionen kan også føre forurening med sig. Der er affaldsstoffer og der udledes CO2, som kan være en belastning for klimaet.

Sætte tal på vækst

Økonomisk vækst defineres f.eks. ved vækst i BNP. Som regel ønsker man at opgøre det i faste priser. Årets BNP er jo oftest angivet i de priser, vi finder på varerne i forretningerne. Og de stiger oftest som følge af inflation (prisstigninger). Hvis vi vil finde ud af at opgøre BNP i fast pris for at finde væksten i pct, skal vi altså trække prisstigningerne fra år til år fra.

Når vi sammenligner lande, vil vi se, at der er meget store forskelle på BNP pr indbyggers størrelse. Der har altså været store forskelle i væksten. Det hænger sammen med, at landene har forskellig forsyning af produktionsfaktorer og forskellig adgang til råvarer og forskellige muligheder for at deltage i international arbejdsdeling, hvor man eksporterer og importerer varer og tjenester til hinanden.

Figur  2: Vækstfaktorer


Væksten afhæng af, hvor meget befolkningen stiger. Når befolkningen stiger, bliver arbejdsstyrken jo større. Den afhænger af, hvor stor en del af befolkningen, der deltager på arbejdsmarkedet (arbejdsstyrken), og den afhænger i høj grad af arbejdskraftens uddannelsesniveau.
    Hertil  kommer investeringer i produktionsudstyr, altså den kapital, man råder over  i samfundsøkonomien.  Det er endvidere afgørende, hvor teknisk udviklet produktionsapparatet/produktionskapitalen er. 
    Væksten afhænger af, hvor godt infrastrukturen (veje, broer, jernbaner, lufthavne, havne, IT-services, etc) er udbygget og dennes kvalitet. Det spiller en rolle, hvor godt den offentlige sektors administration og uddannelsessektor fungerer.
    Der er altså mange ting, der spiller ind på, om der er økonomisk vækst.

Problemet med den økonomiske vækst har imidlertid bl.a. været, at den har haft uheldige klimamæssige virkninger - og ikke mindst vil få det i stadig mere forstærket grad de kommende år. Det viser IPCC's undersøgelser og beregninger:

Menneskefremkaldte drivhusgasser er øget siden den førindustrielle æra, i det store hele drevet af økonomisk vækst og befolkningsvækst, og er nu større end nogensinde før. Dette har ført til atmosfæriske koncentrationer af kuldioxid, metalgasser og kvælstofilter, som er historisk store set i et tidsinterval på de seneste 800.000 år. Deres virkninger, sammen med andre menneskefremkaldte drivere, har blevet opdaget igennem klimasystemet. Det er ekstremt sandsynligt, at de er den afgørende årsag til den observerede opvarmning siden midten af det 20. århundrede. (Kilde: IPCC.ch)

Figur  3: IPCC's målinger af klimaeffekterKilde: IPCC: International Panel for Climate Change rapport. Globally averaged: Globalt gennemsnitligt. Sea level change: Ændring af havoverfladeniveau. Greenhouse gas: F.eks. CO2. Ch4: Metangas. N2O: Nitrous Oxide: Kvælstofoxid. Fossil fuels: Fossile brændsler, f.eks. kul, olie, naturgas. Forestry: Skovbrug. Global anthropogenic CO2 emissions: Globale menneskeskabte CO2 udledninger. (til højre i (d) ses de kumulerede (ophobede) CO2 mængder.

Det, der kan vende denne udvikling er, at produktionen omlægges i mere økologisk retning. Man lader de fossile brændsler (kul, olie, naturgas) blive i jorden, så de ikke længere efterlader et carbon footprint (CO2-aftryk). Og man skal fremme udviklingen af vedvarende energiformer (sol, vind).

Teorier om økonomisk vækst

En af de økonomer, der tidligst beskæftigede sig med økonomiers vækst og udvikling, var Adam Smith. I bogen The Wealth of Nations  (”Nationernes Velstand) fra 1776 ser han på, hvad det er for faktorer, der giver udvikling. Det er betragtninger, der stadig har relevans for situationen i dag.

Adam Smith tillagde handel og økonomisk specialisering stor betydning.
   Specialiseringen opstår igennem arbejdsdeling. Når man specialiserer sig, bliver man bedre til det, man laver. Og når man udveksler sine produkter med andre og udnytter, at disse andre er gode til at producere andre ting, end dem man selv laver, så opstår der en samlet nytteeffekt, en samlet gavnlig økonomisk virkning. Det er stadig basis for velstandsforøgelser i dag, jvf ovenfor om figur      .
    Man kunne som et tankeeksperiment forestille sig, at Danmark ikke kunne importere biler, og vi derfor skulle lave dem selv til et ret lille hjemmemarked. Bilerne ville blive betydelig dyrere, fordi man ikke kunne udnytte stordriftsfordelene, der er forbundet med at producere dem i store serier.
    For at man kan udnytte arbejdsdeling og specialisering, skal man kunne handle med hinanden. På Smiths tid forsøgte de såkaldte merkantilister at begrænse handelen landene imellem. De havde den opfattelse, at et lands rigdom afhang af, hvor meget guld og sølv det kunne puge sammen. For at kunne gøre det, måtte der ikke være underskud i handelen med andre lande. Derved begrænsedes handelen imidlertid.

    Smith, der var moralfilosof, understregede også, at personlige egenskaber som ærlighed og sparsommelighed spillede en rolle. Sparsommelighed kan være en forudsætning for kapitaldannelse. Hertil kom profitmotivet. Folk skal have lov til at være ”deres egen lykkes smed”. Når man forfølger egeninteressen i at tjene profit, vil fælles mål for alle fremmes som via en ”usynlig hånd”. Den ”usynlige hånd” var en metafor for markedsmekanismen, udbud og efterspørgsel, og optimering af prisen gennem fri prisdannelse.

    Senere liberal teori har interesseret sig for kapitaldannelsen i samfundet som forklaring på økonomisk vækst, jvf omtalen af Rostow ovenover.
   Væksten kan da afhænge af opsparingskvoten i økonomien: Hvor stor en andel af BNP lægges til side til opsparing hvert år? Dette er også centralt i den keynesianske teori om vækst. På kort sigt mener keynesianske økonomer, at høj opsparing kan mindske den effektive efterspørgsel og altså være  med til at forårsage nedgang i den økonomiske aktivitet. På længere sigt mener de, at en høj opsparing er en forudsætning for økonomisk vækst.  
    Det er ikke nok at spare op. Der skulle gerne være nogen, der kan bruge de opsparede midler til investeringer.

    Via opsparing/investering sker der en kapitaldannelse, en kapitalakkumulation, i samfundet, som fører til økonomisk vækst, eller som i sig selv er udtryk for økonomisk vækst. Med kapitaldannelsen følger jo, at samfundsøkonomiens ”maskinpark” vokser. Herved er det blevet muligt at få et større årligt produkt (BNP) frem.

    Når hver arbejder får en større ”maskinpark” at arbejde med, så øges den enkelte arbejders produktivitet (produktion pr mand pr tidsenhed).

 Forholdet mellem mængden af kapital og mængden af arbejdskraft udtrykkes i det såkaldte Capital Labour ratio (forholdet mellem kapital og arbejdskraft):

 Capital/Labour

 Underudviklede økonomier er ofte præget af, at de ikke har særlig meget kapital til rådighed. Der er en lav Capital/output ratio (Kapital/BNP forhold).
   De har derimod meget arbejdskraft. Og den kapital, de evt. har, kan for en dels vedkommende være lavteknologisk. Det teknologiske udviklingsniveau, kapitalens kvalitet, spiller altså også en stor rolle.
   Det samme gør arbejdskraftens evne til at udnytte kapitalen i form af ”maskinparken” effektivt. Det stiller krav til arbejdskraftens uddannelsesniveau. 

Det er selvfølgelig ikke sådan, at man bare bevidstløst kan øge mængden af kapital på en given mængde arbejdskraft. Hvis der kommer stadig mere kapital i forhold til den givne mængde arbejdskraft, kan det tænkes at medføre, at arbejdskraftens marginale produkt begynder at falde. Det vil sige, at det ekstra produkt, arbejdskraften producerer, er ”mindre” værd end det foregående produkt, der er produceret. De klassiske økonomer antog, at kapitalen havde en sådan langsigtet tendens til faldende produktivitet.

Hvordan arbejdskraft og kapital sættes sammen i den givne produktion, beror på prisforholdet. Hvis lønnen er høj, vil man være tilbøjelig til at spare på arbejdskraften og bruge meget kapital. Omvendt: Hvis kapitalen er dyr og arbejdskraften billig, vil man være tilbøjelig til at bruge meget arbejdskraft. Det er ofte tilfældet i lande med lavt BNP pr indbygger, lave lønninger.

Rent empirisk kan vi konstatere, at økonomien vokser lidt hvert år. Det kan skyldes, at arbejdsstyrken vokser. Der fødes flere mennesker. Hjemmegående kommer ud på arbejdsmarkedet. Selv om vi  antager, at arbejdsstyrken er konstant, vil økonomien alligevel vokse. Det skyldes de løbende tekniske fornyelser af produktionsapparatet. I en moderne økonomi er det ikke alene maskinerne, der fungerer bedre som følge af tekniske fremskridt, fra år til år. Det skyldes også, at arbejdskraftens uddannelsesniveau stiger. Endelig er evnen til at organisere tingene mere effektivt voksende. Alt i alt kan vi antage, at denne faktor ligger på 3 pct årligt. Det vil altså sige, at med denne antagelse, så vil økonomien – med en konstant arbejdsstyrke – vokse med 3 pct om året. Hvis vi kalder Capital/output forholdet for C/y  (yield = output/”produktion”. C/y = 3), og den indbyggede produktivitetsstigning årligt på 3 pct for t (teknologi), samt opsparingen for s (saving), så vil vi altså få et behov for opsparing, der kan give en vækst i økonomien på 3 pct, som kan udtrykkes med følgende simple ligning:

 s = t * C/y

 Denne ligning udtrykker, at hvis vi vil have en vækst på tre pct årligt (efter prisstigninger), så skal der være en opsparing på 9 pct, der investeres i nyt kapitaludstyr, når det samlede kapitalapparat er tre gange så stort som den årlige produktion, og når den årlige produktivitetsstigning som følge af forbedret teknologi og øget effektivitet er 3 pct.

    Det er ikke urealistisk, at det nogenlunde kan være tallene for en velfungerende ”moden økonomi”.
    Når et land som Kina voksede langt hurtigere i 1990’erne og begyndelsen af det 21. århundrede, hænger det sammen med en opsparing på omkring 40 pct af BNP. Det giver en langt større kapitalakkumulation. Samtidig kunne Kina forøge den årlige produktivitet med langt mere end 3 pct, fordi man havde et relativt uudviklet produktionsapparat, der kunne lave veritable tigerspring i produktivitet, når de efterlignede de mere avancerede teknologiske metoder i de mest udviklede lande. 

Ny økonomi og Lewis Turning Point
Det er ofte muligt for nye, såkaldt "emerging" økonomier at vokse stærkt, måske som i Kinas tilfælde med årlige vækstrater på 7 - 10 pct. Det skyldes, at der er en samtidig forekomst af billig arbejdskraft, importeret teknologi og en høj opsparing, der investeres i nye produktionsanlæg. Den billige arbejdskraft hænger sammen med, at en stor del af befolkningen var i landbruget. Når industrialiseringen tager fart, vil mange af dem migrere (vandre) til byområderne for at få job i industrivirksomhederne. På et tidspunkt vil der ikke længere være så mange tilbage i landbruget. Der kan opstå mangel på arbejdskraft i byerne, og lønningerne vil begynde at stige. Med stigende lønninger bliver profitandelen lavere, og det kan påvirke investeringerne nedad. Landet har nu nået det, man kalder The Lewis Turning Point (Lewis vendepunktet, opkaldt efter økonomen Arthur Lewis), hvor væksten vil falde fra de høje vækstrater ned mod mere normale 2-3 pct årlig vækst.
   Kina formodes at ville nå dette punkt omkring 2020 som følge af dels, at afvandringen fra landbruget på det tidspunkt begynder at klinge af, og fordi et-barnspolitikken har givet en befolkningspyramide med færre i de erhvervsaktive aldersklasser, så der ikke tilføres ret meget ny arbejdskraft til arbejdsmarkedet. Kina har dog nok betydelige muligheder for via økonomisk politiske indgreb, uddannelse og forskning og erhvervspolitik selv at kunne påvirke, hvornår det sker, og hvor hårdt det slår igennem.
   At et land når the Lewis turning point, får betydning for dets økologiske fodaftryk (jf herunder). Det vil formindskes. Det er under stærk industriel vækst, at f.eks. CO2 forøges. Da Kina voksede frem som Verdens fabrik øgedes CO2-udledningen. Når turning-pointet er passeret, vil landet indgå på delvist andre måder i den internationale arbejdsdeling og værdi- og forsyningskæderne. Det vil overgå til i højere grad at blive producent af tjenesteydelser, som ikke i så høj grad har økologisk fodaftryk.

Væksten og det økologiske fodaftryk

Figur 4: Vækst og økologisk fodaftryk

Hvor stort et økologisk fodaftryk afsætter borgerne i de forskellige lande. Det måles af bl.a. Global Footprint Network, jvf figuren ovenover (her efter The Economist). Det defineres som det antal hektarer af opdyrkelig land, hver person skal råde over. Ifølge Global Footprint Networks beregninger skulle der være 1,8 hektarer land til rådighed til hver Verdensborger i 2008.
   Danmark kommer ind som en flot nr 1 i EU med 8,3 hektarers brug af klodens ressourcer pr borger. Lavest ligger Portugal. Økofodaftrykket følger i det store hele (mærkværdigvis) BNP pr indbygger. – Altså et resultat af den materielle økonomiske vækst.


BNP som mål

BNP er på mange måder et tvivlsomt mål for de økonomiske bestræbelser. Det kan bruges til at måle forskellige former for velstand forstået som materiel produktion. Men det er ikke godt som velfærdsmåler, og slet ikke anvendeligt til at sige noget om llivskvalitet. BNP medregner jo også de negative sider af væksten, bl.a. det, man kalder negative eksternaliteter, ekstra omkostninger, der fremkommer, når en produktion f.eks. forurener, og omkostningerne ved produktionen i den enkelte private virksomhed dermed ikke indregner de samfundsøkonomiske omkostninger.
    Hvad med de samfundsøkonomiske omkostninger ved, at folk holder i endeløse bilkøer til og fra arbejde, når de pendler til jobs i de store byer? Hvad med produktionen af  våben? Eller hvordan skal det indgå, at vi får et overforbrug af psykofarmaka, fordi stressniveauet bliver så højt, når konkurrencen skærpes i vores forsøg på at få producerert et højt BNP? Eller hvordan skal det modregnes, at vi evt driver rovdrift på knappe ressourcer som olie og gas, der kunne være gemt i jorden til fremtidens generationer?
    De mange kritikpunkter, der føres frem mod traditionel BNP-måling, har fået mange økonomer til at operere med begrebet et grønt BNP. Her medregner man netto, hvad der tilføres af bæredygtig produktion, og man trækker rovdrift på naturgrundlaget fra i en slags opgørelse af de naturmæssige aktiver (der er en forudsætning for produktionen).
    Umiddelbart kan et højt BNP danne grundlag for velfærd i form af materielle goder. Men stress og uheldige biprodukter og eksternatiteter trækker den anden vej. For at måle velfærd kan det være nødvendigt også at se på indkomstfordelingen. En mere lige fordeling kan fremme velfærd, fordi ekstra goder kan give mere velfærd til den fattige end de tilsvarende materielle ting betyder velfærdsmæssigt for den velhavende.
    I et forsøg på på et mere realistisk plan at måle værdien rent livskvalitetsmæssigt af det producerede, er man begyndt at arbejde med lykke-indekser. Her forsøger man at måle sig frem til, dels via subjektive målinger (f.eks. ved at spørge til folks velbefindende, dels via objektive målinger (måling af, hvad folk faktisk har) at konstatere det.
    I den forbindelse kan man spørge, om subjektive lykkemålinger er holdbare som videnskabelige mål? Meget afhænger af måden, der spørges på. Fornemmelser af velbefindende er kulturelt bestemt. .

 

Økologisk balance?

Når man skal vurdere, om Verden er i økologisk balance, kan man inddrage drivhuseffekten og ressourceproblematikken. Drivhuseffekten er en virkning af produktionen på det omgivende miljø, og ressourceproblematikken er spørgsmålet om, hvorvidt der er ressourcer nok til, at den hidtil kendte form for økonomisk udvikling og forbrugerlivsform kan opretholdes.

Figur 5: Energiforbrug i nogle lande i kg olieækvivalenter (dvs alle former omregnet til olie)

Kilde: Danmarks Statistik

Energiforbrug afhænger af livsform og produktionsmetoder. Den materialistiske livsform i f.eks. USA er medvirkende til et højt energiforbrug pr indbygger. Mange familier har to eller flere biler. Og det er ofte store biler. Bilen bruges til transport i mange af de daglige aktiviteter. Hjem og arbejdspladser liggger ofte langt fra hinanden. Man bor i relativt store huse.
    I mange udviklingsøkonomier ligger energiforbruget lavt pr indbygger. Levestandarden er langt lavere. Energiforbruget har udvist stærkt stigende tendens i et land som Kina. Det skyldes den økonomiske vækst i landet. Levestandarden er øget. Men det har også spillet ind, at Kina har fungeret som den globale økonomis "fabrik" (jf ovenfor), hvor som led i den internationale arbejdsdeling de mere energitunge produktioner er lagt hen.

På mikroøkonomisk niveau interesserer man sig i miljøøkonomi for de såkaldte eksternaliteter, dvs gunstige og ugunstige virkninger af en produktion, som ikke medtages i virksomhedens regnskab. Forurening er en negativ eksternalitet, der bevirker, at en virksomhed kan påføre andre dele af sine omkostninger. En positiv eksternalitet kan f.eks. være biavlerens honningproduktion, der bevirker, at en frugtplantage ved siden af ikke har besvær med at få bestøvet blomsterne, der skal blive til frugt.
   En negativ eksternalitet kan være sovepillefabrikken, der lukker kemisk forurenet vand ud, så alle fiskene i et nærliggende dambrug omkommer. En stor negativ eksternalitet kan være CO2-udledning, der fører til drivhuseffekt og global opvarmning.


Princippet i den negative eksternalitet analyseres ved hjælp af den markedsøkonomiske model som vist i figuren ovenover. Prisen dannes af udbud og efterspørgsel (P0). De privatøkonomiske omkostninger svarer ikke til de samfundsøkonomiske. Det er vist ved forskydning af udbudskurven. Udbuddet indeholder omkostningerne i sig. Og i dette tilfælde kommer der altså nogle omkostninger for samfundet oveni de omkostninger, virksomheden arbejder med i sit regnskab. Hvis de samfundsøkonomiske omkostninger skulle indregnes, ville den optimale pris være P1. Ved denne pris ville der blive udbudt en mindre mængde af den forurenende produktion.

Grøn økonomisk omstilling

Samfundet kan gøre noget ved problemet med eksternaliteter ved at lægge en skat på hver produceret enhed (svarende til forskydningen af udbudskurven).

Når der foreligger den omvendte situation, altså at de privatøkonomiske omkostninger er større end de samfundsmæssige, kan man give et subsidie (støtte) til produktionen. Det kan f.eks. være vedvarende energi. På dette område optrådte den danske stat ret offensivt i 1970'erne, hvad der var medvirkende til skabelse af en vindmølleindustri, idet der var et hjemmemarked, som gjorde muligt at udvikle møllerne og opnå stordriftsfordele ved produktionen af dem.

Skattepolitikken kan bruges på forskellige måder. Der lægges afgifter på fossile brændsler, f.eks. benzin- og dieselafgifter.
    Igennem afgifter og subsidier (f.eks. støtte til vedvarende energi) påvirker man de økonomiske aktørers adfærd. Igennem flere år har man i Danmark haft det såkaldte håndværkerfradrag, hvor man fik fradrag i indkomstskatten for udgifter til service og reparationer i hjemmet. I 2016-17 omdannes det til en bolig-job ordning med grønt islæt, idet det gøres til en betingelse, at renoveringer i hjemmet går til isolering og andre miljømæssige tiltag.

Figur 6: Kan det politiske system levere varen?

Miljøpolitikken kan også antage karakter af reguleriger, påbud og forbud. Det kan være forbud imod brug af bestemte stoffer, kemikalier m.v. i produktionen. Brug af asbest er f.eks. blevet forbudt. Der er indført reguleringer af landbrugets anvendelse af sprøjtemidler og brug af og udledning af gylle.

Der kan være påbud om, at produktionsprocesser og -metoder indrettes sådan, at energianvendelse effektiviseres og nedbringes.

Disse ting batter dog kun lidt over for problemet med en klode, der bliver varmere. At gøre noget ved det, vil kræve en omlægning af produktion, fordeling og livsformer, som for alvor mindsker overforbrug og udledninger af CO2.


De internationale konferencer

Miljøpåvirkninger kender som bekendt ikke grænser. Udledningerne af CO2 og andre stoffer foregår på tværs af lande og områder. Derfor er det vigtigt at få lavet effektivt bindende aftaler mellem landene om, hvad der skal gøres.
   Det internationale politiske svar på klimaændringerne startede i FN regi på Earth Summit ("Jordens topmøde") i Rio, Brazilien, i 1992. Her vedtog man Rio-konventionen med den tilhørende UNFCCC (United Nations Framework on Climate Change, FN's rammeaftale om klimaforandring). Der blev her sat en ramme for handling rettet imod stabilisering af atmosfærens koncentrationen af drivhusgasser, heriblandt CO2, for at undgå "farlig menneskefremkaldt indblanding i klimasystemet".
    Hovedmålet med COP (Conference of Parties) konferencerne er at  vurdere konventionens gennemførelse. Den første COP fandt sted i Berlin i 1995. Af vigtige milepæle har været COP3, hvor Kyotoprotokollen blev undertegnet. Den satte bindende mål for CO2-udledning i en række lande.  Desværre blev den ikke fulgt til dørs af et så vigtigt land som USA.
   En vigtig konference var endvidere COP15 i København i 2009, hvor det var meningen, at Kyotoprotokollen skulle fornys med bindende aftaler om CO2 begrænsning. Det lykkedes ikke at blive enige. Uenigheden mellem de rige lande i Vesten og u-landene, delvist anført af BRIK-lande som Kina og Sydafrika, var simpelthen for stor. En store u-landsgruppe mente, at deres økonomiske vækst først var ved at komme igang. De højtindustrialiserede lande havde været igennem denne vækstperiode. Nu var det u-landenes tur. Derfor var det begrænset, hvor meget de kunne gå i spidsen.
    Og derfor lå bolden især på de højtindustrialiserede landes (Vestens) banehalvdel efter den store u-landsgruppes mening.
    Der blev dog lavet en løs rammeaftale om, at landene selv skulle sætte mål og begrænsninger for CO2. Og der blev lavet en aftale om, at de rige vestlige lande over en årrække skal tilføre midler til u-landene til omstilling af deres økonomier i mere grøn-teknologisk retning.

COP21

Ved COP21, Paris klimakonferencen, i slutningen af 2015  arbejdede man på at opnå en mere bindende og universel aftale om klimaet med henblik på at holde den globale opvarmning på under 2 graders celsius.
     Det lykkedes verdens lande, 195 i alt, at lave en slags aftale  ved COP21 i Partis. Men at kalde det en “historisk aftale”, der vil blive en game-changer for klimaet, er måske at tage munden lidt for fuld.

Landene har meldt ind med frivillige bidrag til nedbringelse af CO2. Og ifølge de meldinger vil det kunne føre til stigninger i den globale temperatur på 2,7 – 3,5. Det er ikke juridisk bindende forpligtelser. Men aftalen indeholder en revisions-mekanisme, hvor man hvert 5. år skal følge udviklingen og holde landene fast på, at målet er en reduktion i den globale opvarmning på 2 pct – i forhold til den præindustrielle periode. Og ydermere nævner man et mål på 1,5 grad som et ønskeligt langtidsmål, hvis man skal forhindre oversvømmelser af lavtliggende områder på jorden.

Med denne aftale skulle Verden endegyldigt have sagt farvel til en æra, hvor produktion og forbrug har været baseret på afbrænding af fossile energiressourcer.

Det må man dog nok stille sig lidt skeptisk til, om det er muligt med den foreliggende aftale. Det er fint nok med de smukke ord og intentionerne. Men kommer det til at holde i praksis? Det er et åbent spørgsmål. Som det er nu, ser forbruget af fossil energi til at spurte derudad. Det hænger sammen med, at de nyindustrialiserede økonomier baserer deres vækst på fossile brændsler. Godt nok har de rige lande, både med denne aftale og COP15 i København, stillet i udsigt, at udviklingslandene vil få 100 mia$ om året til hjælp med grøn omstilling af produktionen. Men har man garanti for, at disse penge faktisk vil komme til udbetaling?
Det er kun en forsvindende lille del af det samlede energiforbrug, der kommer fra sol og vind, jvf figuren herunder.

Figur 1: Verdens forbrug af energi i millioner af tons olieækvivalenter

Kilde: BP.

Som man kan se af figuren, er den mørkorange (renewables) andel forsvindende lille, hvorimod kul, olie og gas udgør de helt store andele. Det er ikke mindst et hastigt voksende forbrug af fossil brændsel i mange ny-industrialiserede lande i Asien og Latinamerika, der gør det. Det er svært at se, hvordan en aftale, der ikke er en juridisk forpligtende traktat, vil kunne gøre op med det.

At det ikke er en traktat, gør det nemmere at få den igennem det amerikanske politiske system, hvor traktater jo ifølge den amerikanske forfatning skal godkendes af Senatet med 2/3 flertal.

At imødegå den triste statistik i figuren ovenover, vil kræve en meget kraftig udbygning af produktionen af vedvarende energi. Er det overhovedet muligt? Vind og solenergi er gået betydeligt frem de senere år m.h.t. reduktion af omkostninger. Men de fleste steder bygger den stadig på subsidier. Og det gør den fossile energisektor for øvrigt også. At gøre vedvarende energi mere attraktiv og få den udbygget hastigt, vil kræve, at subsidierne til traditionel energi nedtrappes eller fjernes.

Link: Nogle af de store udledere af drivhusgasser peaker først i udledning i 2030

 


Indhold:
Vækst
BNP og øko-
balance

Grøn omstilling
FN-COPLinks:

FN's klima-
panel


DORS rapport om miljø og økonomi


Drivhuseffekt


Kilde: IPCC. Climate Report 2014 (Assessment Report).
Noter: Figuren viser globale temperaturændringer 1850-2012. Y-aksen viser afvigelser i forhold til 1986-2005. Anomaly: Afvigelse. Decadal average: Gennemsnit pr årti. Surface: overflade. Annual average: Årlig gennemsnit.

I en verden, der er præget af globaliseringsprocesser, som begynder at antage karakter af en næsten løbsk karakter, fordi væksten har indbygget selvforstærkende virkning, er det den økonomiske vækst og dens konsekvenser for drivhuseffekt og global opvarmning, der bekymrer mange mennesker.

jord.jpg (26919 bytes)
Kilde: Det amerikanske miljøagentur EPA. Note: Figuren viser, hvordan solstrålingen (solar radiation) passerer igennem den klare atmosfære. Det meste absorberes af jordens overflade og varmer den. Drivhusgasmolekylerne absorberer og genudsender (re-emit) drivhusgasserne i alle retninger. Det bevirker en opvarmning af jordens overflade og den lavere atmosfære.
                                                                                                                                                                                                                  
            

Man forudsiger, at jordens klima ændrer sig, fordi de menneskelige aktiviteter er i færd med at forandre atmosfærens kemiske sammensætning igennem opbygningen af drivhusgasser - især CO2, metangas, og NO2. Disse gassers evne til at holde på varmen er der ikke rejst tvivl om. Skønt der eksisterer usikkerhed m.h.t., hvorledes jordens klima reagerer på disse gasser, så er de globale temperaturer stigende. (EPA, det amerikanske miljøagentur, 2000)


 

Amerikanske beslutningstagere har søgt at løse problemerne med stigende oliepriser ved at lægge pres på OPEC, så den frie strøm af billige olieprodukter kan fortsætte til gavn for den økonomiske vækst. Olieproducenterne har måske også selv haft en interesse i at fastholde markedsandelee for deres produkt.
    Når man ser på olieprisen, skal man se på realprisens udvikling, dvs hvad er prisen reelt, når løbende prisstigninger trækkes fra den nominelle markedspris. Man vil da se, at efter oliekriserne i 1970'erne, har olieprisen i perioder været langt under, hvad olieprisen var under  oliekriserne.
Det kan både skyldes, at erstattende produkter som vedvarende energi øges, og det kan skyldes et øget udbud af olie.
     Billig olie var en væsentlig forudsætning for højkonjunkturerne i både 1960'erne og 90'erne. På baggrund af de forløbne oliekriser kan man spørge, om der er risiko for alvorlig mangel på olie og andre ressourcer, og om der gøres nok for at erstatte dem?

Umiddelbart behøver problemerne ikke at være så alvorlige, som de tager sig ud i forbindelse med en energikrise. Økonomien viser sig almindeligvis at have stor tilpasningsevne. Når en energikilde bliver dyrere, er der tendens til, at andre energikilder bliver mere rentable, og at teknologien omkring anvendelsen af dem forbedres. Det skete f.eks. i forbindelse med energikriserne i 70'erne og 80'erne. Vindkraft og solenergi fik øgede anvendelsesmuligheder og rentabilitet.

I efterhånden mange år har der på globalt plan været olie nok til omkring 40 års forbrug. Og det bliver der tilsyneladende ved med at være. Dette paradoks forklares af de økonomiske og teknologiske mekanismer. Når olie bliver dyrere, forskes der mere i nye kilder, indvindingsteknologien forbedres, der substitueres til andre energiformer, etc. I Danmark ser der dog ud til at være grænser for, hvor meget olieproduktionen i Nordsøen kan forøges på kort sigt.

OPGAVER:                                                                                                                                            

1. Forklar, hvordan drivhuseffekten kan hænge sammen med den økonomiske vækst
2. Er det korrekt, at der er denne sammenhæng?
3. På hvilke måder er der sammenhænge mellem økonomi og økologi (check f.eks. website med konsekvenskort)?
4. Bør økonomer udvikle miljø-etisk bevidsthed om de mulige sammenhænge mellem økonomi og økologi og lade denne bevidsthed påvirke teoridannelsen i faget?