VERDENSBANKENS DATABASER  -      Opgave
Verdensbankens databaser indeholder et væld af nyttige oplysninger, der kaster lys over Verdens udviklingsproblemer. Herunder links til de bedste og ordliste til nogle af de vanskeligste engelske udtryk.

Websitet hedder http://www.worldbank.org/ Verdensbanken indeholder data om samtlige medlemslande. Man kan kigge efter Quick reference tables  (f.eks. sammenligninger af BNP, både nominelt og PPP) eller landedata: klik på Countries, vælg land. Når du har valgt land, klik dernæst på Data and Statistics . Herefter kan under Key Country Data vælges mellem:  Country data profile (hurtige oversigtsdata) og Data at-a-glance med nøgleindikatorer for socioøkonomisk udvikling de sidste 30 år.

 

People  - mennesker
Population, total

Befolkning i alt

Population growth (annual %) Befolkningsvækst (årlig procent)
Population density (people per sq. km) Befolkningstæthed (mennesker pr kvadratkm)
Life expectancy at birth (years) Livslængde v. fødsel (år)
Fertility rate, total (births per woman) Fertilitets- (frugtbarheds-)rate, i alt (fødsler pr kvinde)
Mortality rate, infant (per 1,000 live births) Dødelighedsrate, spædbørn (pr 1000 levendefødte)
Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births) Dødsrate for under 5 årige (pr 1000 levendefødte)
Malnutrition prevalence (% of children under 5) Forekomst af dårlig ernæring (procent af børn under 5)
Urban population (% of total) Befolkning i byer (procent af alle)
Rural population density (per sq. km of arable land) Befolkningstæthed på landet (pr kvadratkm. opdyrkelig land)
Illiteracy rate, adult male (% of males 15+) Analfabetisme rate, voksne mænd (pct af mænd over 15)
Illiteracy rate, adult female (% of females 15+) Analfabetisme rate, voksne kvinder (pct af kvinder over 15)
School enrollment, primary (% net) Skolegang i primærskole
School enrollment, secondary (% net) Skolegang i sekundærskole
School enrollment, primary, female (% net) Skolegang i primærskole, kvinder pct netto
School enrollment, secondary, female (% net) Skolegang i sekundærskole kvinder pct netto
Environment  miljø
Surface area (sq. km) Overflade areal kv. km
Forest area (sq. km) Skovareal kv. km
Annual deforestation (% of change) Årlig fjernelse af skov pct ændring
Freshwater resources per capita (cubic meters) Friskvandsressourcer pr indbygger kubikmeter
CO2 emissions (metric tons per capita) CO2 udledninger (metriske tons pr indbygger)
Improved water source, urban (% of urban population with access) Forbedret vandressource, bymæssig (pct af bybefolkning med adgang til vand)
Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) Forbedrede sanitetsfaciliteter, bymæssig (pct af bybefolkning med adgang)
Commercial energy use (kg of oil equivalent per capita) Kommercielt energiforbrug (kg af olieækvivalent pr indbygger)
Electric power consumption per capita (kwh) Elektrisk kraftforbrug pr indbygger (kw time)
Economy  Økonomi
GNI, Atlas method (current US$) Bruttonationalindkomst løbende dollars
GNI per capita, Atlas method (current US$) Bruttonationalindkomst pr indbygger løbende dollars
GDP (current $) BNP løbende dollars
GDP growth (annual %) BNP vækst (årlig pct)
Inflation, GDP deflator (annual %) Inflation (BNP deflator årlig pct)
Agriculture, value added (% of GDP) Landbrug, med rå- og hjælpestoffer fratrukket (pct af BNP)
Industry, value added (% of GDP) Industri, med rå- og hjælpestoffer fratrukket (pct af BNP)
Services, etc., value added (% of GDP) Tjenester, etc., med rå og hjælpestoffer fratrukket (pct af BNP)
Exports of goods and services (% of GDP) Eksport af varer og tjenester (pct af BNP)
Imports of goods and services (% of GDP) Import af varer og tjenester (pct af BNP)
Gross capital formation (% of GDP) Brutto kapitaldannelse (pct af BNP)
Current revenue, excluding grants (% of GDP) Løbende indkomst, ikke medregnet gaver (pct af BNP)
Overall budget deficit, including grants (% of GDP) Overordnet budgetunderskud, incl. gaver (pct af BNP)
Money and quasi money growth (annual %) Penge- og kvasipenge vækst (årlig pct)
Technology and infrastructure  - teknologi og infrastruktur
Telephone mainlines (per 1,000 people)  Telefonlinjer pr 1000 mennesker
Telephone average cost of local call (US$ per three minutes) Gennemsnitlig omkostning for lokalt opkald (dollars pr tre minutter)
Personal computers (per 1,000 people) PC'er pr 1000 mennesker
Internet hosts (per 10,000 people) Internet hosts pr 10000 mennesker
Paved roads (% of total) Asfalterede veje (pct af samtlige)
Aircraft departures Afgange via lufthavne
Trade and finance  Handel og finansiering
Trade in goods as a share of PPP GDP (%) Handel med varer som en andel af købekraftsjusteret BNP (pct)
Trade in goods as a share of goods GDP (%) Handel med varer som andel af varer- BNP
High-technology exports (% of manufactured exports) High-tech eksport som pct andel af industrieksport
Net barter terms of trade (1995=100) Bytteforhold (eksportpriser divideret med importpriser) (1995=100)
Foreign direct investment, net inflows in reporting country (WDI, current US$) Udenlandske investeringer, nettotilstrømning i rapporterende land (løbende dollars)
Present value of debt (current US$) Nuværende værdi af gæld (løbende dollars)
Total debt service (current US$) Totalomkostning til servicering (renter og afdrag) af gæld (løbende dollars)
Short-term debt outstanding (current US$) Kortfristet udestående gæld (løbende dollars)
Aid per capita (current US$) U-landsbistand pr indbygger (løbende dollars)

Opgave:
1. Find nogle væsentlige forskelle i landeprofilstabellen mellem rige lande og u-lande
2. Find ud af, hvor de fattigste lande ligger
3. Kan der ud fra materialet siges noget om, hvorfor de fattigste lande er de fattigste?