INDIEN

Det indiske politiske system opstod ved Indiens opnåelse af uafhængighed fra Storbritannien i 1947. Landet var politisk præget af den bevægelse, der havde været aktiv i kampen for selvstændighed. Det er stadig under navnet Kongrespartiet et af de største politiske partier. Indien fik en forfatning, der trådte i kraft i 1950 efter landets deling (the Partition) i et hinduistisk Indien og et muslimsk Pakistan. Det er ifølge forfatningen et sekulariseret land, dvs der er adskillelse mellem stat og religioner, og der er formelt religionsfrihed.
    Landets sækulariserede præg er kommet under pres i de senere år som følge af fremgangen for det andet store parti BJP, Bharatiya Janata Party, der er et hinduistisk parti. Det har arbejdet for at fremme hinduismens stilling i landet. BJP blev en afgørende politisk faktor i landet ved 1989 valget, hvor det fik 88 mandater i Lok Sabha (Parlamentets Underhus). Partiet førte kampagne på, at der skulle bygges et hinduistisk tempel på et sted, hvor der stod en betydningsfuld muslimsk helligdom, Babri Moskéen i Ayodha i Uttar Pradesh, den største af de indiske stater.  

En forbundsstat

Indien er en forbundsstat. Den indiske union består af 29 stater og 6 unionsterritorier. Valg til Lok Sabha (Folkets Hus/Underhuset), finder sted hvert femte år, eller oftere, hvis der udskrives valg midt i perioden. Staterne er inddelt i valgkredse. Antallet afhænger af statens størrelse.  Den største stat, Uttar Pradesh i Nordindien, med over 170 mio. indbyggere, har over 80 valgkredse, der hver vælger en person til Lok Sabha i New Delhi. Det vil sige, at man i Indien har det, man kalder flertalsvalg i enkeltmandskredse. I alt er der 545 medlemmer af Lok Sabha. Et antal pladser i Underhuset er forbeholdt medlemmer fra stammefolk og bestemte kaster (scheduled castes, i alt ca 15 pct af befolkningen tilhører denne lavkastebefolkning, som får en vis positiv særbehandling ved besættelser af offentlige stillinger, adgang til universiteter og altså også pladser i parlamentet).

Figur 1: Oversigt over institutioner i Indiens unionssystem

Flertalsvalg i enkeltmandskredse fører normalt til tendenser til topartisystem. Når det ikke er tilfældet i Indien skyldes det landets størrelse og de store lokale forskelle. Det eneste virkelige landsdækkende parti er Kongrespartiet.
   Overhuset hedder Rajya Sabha (Staternes Hus/Overhuset). Det vælges ved indirekte valg af medlemmerne af Lok Sabha og medlemmerne af enkeltstatsparlamenterne. Præsidenten vælger 12 medlemmer af Rajy Sabha, som i alt har 245 pladser.
Lok Sabha har klart den dominerende rolle i lovgivningsprocessen. Den har eneret til at vedtage den økonomiske lovgivning (skatter og centralregeringens finanser).
    Den indiske præsident er indirekte valgt af medlemmerne af parlamentet i New Delhi og medlemmerne af enkeltstatsparlamenterne. Formelt set er præsidenten tillagt en del magt. Han/hun har mulighed for at erklære landet i nødretstilstand. Det benyttede Indira Gandhi sig af. Det var dog sigende, at det var premierministeren, der ansporede præsidenten til dette.
   Reelt er det den folkevalgte premierminister, der er personen med den store magt i det indiske politiske system. Det gælder især, hvis premierministeren har et flertal bag sig i Lok Sabha. Lok Sabha kan vedtage et mistillidsvotum til regeringen, hvad der betyder, at den må gå af.  Man kan altså kalde Indien for et parlamentarisk demokrati.  
   Enkeltstaterne har deres egne parlamenter, nogle med to kamre, andre kun med et. Unionsregeringen er tillagt betydelig magt i forhold til enkeltstatsregeringer. Hvis der opstår ustabilitet i en stats styre, kan centralregeringen i New Delhi bestemme, at staten skal sættes under præsidentielt styre. I så fald vil det altså være centralregeringen i Delhi, der administrerer staten direkte. Centralregeringen kan også ændre grænserne mellem enkeltstaterne.

 

Indien - et land præget af store kontraster

Som man kan se, er der store forskelle på det økonomiske udviklingsniveau i forskellige dele af Indien. De rigeste områder er nogle af storbyerne, især Delhi og Mumbai, hvor gennemsnitsindkomsten (net state domestic product, altså BNI pr indbygger pr stat(de mørke kasser))  ligger langt over gennemsnittet i fattige stater som Bihar, Uttar Pradesh og Orissa.

IT-industriens udvikling har også i de senere år givet nye lommer af relativ rigdom, især Bangalore i det sydlige Indien.

 

 

 

 

Kilde: Economist


KINA

Kina er et étpartisystem med det kinesiske kommunistparti i en dominerende position. I Sovjet og Østeuropa har kommunistpartierne været ude i en nedtur. De har i nogle tilfælde skiftet navn til socialdemokratiske partier, eller de har ændret deres program i socialdemokratisk eller mere moderat socialistisk retning (det russiske kommunistparti). Ellers er det kun udover Kina i lande som Nordkorea, Cuba og delvist Vietnam, at man har et traditionelt leninistisk kommunistparti på magten. Og disse tre lande har ikke opnået den samme voldsomme økonomiske vækst og udvikling af middelklasse og civilsamfund, som Kina har. Derfor spørger mange, hvornår det kinesiske kommunistparti ændrer sig og fraskriver sig monopolet på magten? Når forandringen vinde ikke har blæst i Kina, som den har gjort det i Østeuropa, hænger det sammen med landets økonomiske succes. Hvem der end er ansvarlig for levering af ”varen” økonomisk vækst, så er det en kendsgerning, at denne ”vare” er leveret, og det skaber en vis modstand imod krav om gennemgribende reformer i det politiske system, som kunne bringe stabilitet og økonomisk fremgang i fare.

 

Partiets rolle i den traditionelle marxistisk-leninistiske model

En stor del af de politiske processer, der i andre samfund finder sted imellem partierne og

 
Figur 2: Det kinesiske statshierarki

 

 

imellem partier, vælgere og statsmagtens institutioner, har i Kina traditionelt fundet sted inden for kommunistpartiet.

   Folkekongressen er det nærmeste, Kina kommer på et parlament for hele nationen. Medlemmerne af den vælges for fem års perioder ved indirekte valg. De vælges i de kinesiske  provinser således, at der vælges et mandat til Folkekongressen for hver 400.000 indbyggere i provinsen og således, at en provins sender mindst 10 delegerede til Folkekongressen. Det giver et samlet antal medlemmer af Folkekongressen på knap 3000.

   Folkekongressen mødes en gang om året i en samling, der plejer at vare et par uger.

   Mellem de årlige møder er der en Stående Komité, som tager sig af de løbende forretninger. Den Stående Komité har 150-200 medlemmer. Den stående Komité varetager i realiteten mange af et parlaments opgaver, så som vedtage love, modtage fremmed stats- og politiker- og parlamentarikerbesøg og ratificere traktater indgået med andre stater. Den stående Komité overvåger også udviklingen på statsbudgettet.

  Folkekongressen udpeger Statsrådet, som er det centrale regeringsorgan. Det ledes af en premierminister og et antal vicepremierministre. Under Statsrådet er der også et stort antal ministre og kommissionsformænd, som står i spidsen for centralregeringens vidtstrakte system af ministerier og kommissioner, som tager sig af de administrative anliggender i det store land. 

   Systemet med folkekongres og regering gentages på lavere niveauer i provinser og autonome områder. Der er i alt tre politiske og administrative led på lokalt plan.

    Øverst er provinser (22) og autonome regioner (5). På det andet niveau er der amter og større byer, og på det tredje niveau kommunale underinddelinger og landsbyer.

Kommunistpartiet - traditionelt ledende rolle

 Kina er et socialistisk samfund, der traditionelt ifølge den kinesiske forfatning har været i en slags overgang til socialisme. I praksis er det dermed det kinesiske kommunistparti, som bestemmer en lang række anliggender. Befolkningen ser ud til at acceptere dette, så længe de økonomiske resultater er så gode, som de har været. "Det gør ikke noget, hvilken farve katten har, det vigtige er, at den kan fange mus", som Deng Xiaoping udtrykte det. Partihierarkiet er et parallelt hierarki til statshierarkiet, og imellem de to hierarkier er der mange overlapninger. Det øverste partiorgan er den nationale partikongres, der ikke træder sammen ret tit. Så i praksis er det Centralkomitéen valgt af partikongressen, som leder partiet. Den træder sammen mindst en gang om året. Centralkomitéen vælger politbureauet og dets Stående Udvalg, et slags forretningsudvalg, som står for den daglige ledelse, og den vælger generalsekretæren for partiet.

Figur 3: Kommunistpartiets organer

 

Man er dog i de senere år begyndt at eksperimentere en del med demokrati, især på mere lokalt plan, hvor der ofte stilles flere kandidater op til valg.

Magtstrukturerernes udvikling under den økonomiske modernisering

Den kinesiske økonomi har været igennem en hastig moderniseringsproces i starten af det 21. århundrede. Efter meget høje vækstrater igennem flere årtier efter iværksættelsen af Deng Hsiao Ping reformerne omkring 1980, er væksten i midten af 10'erne bevæget sig ned i et mere roligt tempo på 6-7 pct årligt. Landet er ved at gennemgå en omstilling fra masseforbrugsindustri og eksportdrevet vækst til en økonomi, der i højere grad baseres på den private forbrugssektor og service- og informationssektoren. Landets omstilling til innovationsdrevet vækst går hurtigt. Allerede i midten af 10'erne indgives der flere patentansøgninger fra Kina end fra Tyskland, der ellers er europæisk leder på dette område.

Den økonomiske udvikling har påvirket klassestrukturen. Middelklassen er vokset, og man kan efterhånden undre sig over, hvorfor der ikke sker en tilsvarende udvikling m.h.t. demokratiske styreformer og pressefrihed, som man så i de vestlige lande, da de var på et lignende trin i deres udvikling. Men det er netop den slags sammenligninger, man advares imod. De asiatiske lande kan meget vel tænkes at udvikle deres egne modeller for politisk og social transition. Det kan godt være, Kina kigger mod de nordiske lande og den nordiske model, når landet skal forestille sig, hvad der vil være en ønskværdig udviklingsretning, men samtidig er der ingen tvivl om, at man også kigger mod bystaten Singapore.

Grundliggende må man sige, at det kinesiske kommunistparti har bevare sit monopol på magten, men det er et monopol, der bliver mere og mere udfordret. Så længe det kan levere "varen", høj økonomisk vækst med tilhørende udbygning af levestandarden for middelklassen, kan det formentlig sidde nogenlunde trygt på magten et stykke tid endnu. Det er Verdens største politiske parti med over 80 mio medlemmer.

Man kan sige, at der sker en dannelse af konkurrerende magtsøjler i det kinesiske samfund.

Figur 4: Magtsøjler i Kina

Note: PLA: People's Liberation Army. Den kinesiske forsvar, som spiller en stor rolle, både politisk, økonomisk og militært i landets udvikling.

Internettet har fået stor udbredelse i Kina, og der har igennem flere år dannet sig en stor undergrund af uformelle internetmedier i form af bl.a. bloggere. De kan dog leve livet relativt farligt. Medierne er stadig under betydelig kontrol fra statsmagtens side.

CHINA AND INDIA COMPARED ECONOMICALLY

Why is China is so much more successful economically  than India? The latter country attracts a tenth of the amount of foreign direct investment (FDI) than that of the former. Economic growth has been so much higher in China. Why does democracy fall so much short of expectations? The strong interventionist state seems to be a much better option for a poor country. Or is that a superficial way of looking at things? What are the lessons to be drawn from comparing the growth patterns and overall economic performance of the two countries?

Figure 1: GDP pr capita 1960-2010


Source: Madison Project Database

 Some 45 years ago the income levels of China and India were roughly the same. India's total GDP (with a smaller population)  was even a bit higher than China's. So was gdp per capital, cf figure 1 above.  In 2005 China's GDP was nearly 3 times larger than India's.
    Today China’s total GDP, and  GDP per capita, are much higher than India’s.
    Perhaps India is catching up. Growth in India now seems to surpass that of China (2016: More than 7 per cent compared to Chinas 6-7 per cent).

 Figure 2: Merchandise exports of China and India (1982-2002/03). Mio. $ 


Source: WTO

 

The Chinese exports of goods have increased much more rapidly than the Indian exports, cf figure 2. In 2003 the Chinese figure is close to 450 bio. US dollars. In the beginning of the 1980’s, shortly after China had started its economic reforms, the Chinese numbers were about twice the Indian ones. In 2002 they were 8-9 times those of India.
   When it comes to services, however, the Indian strength manifests itself.

 Figure 3: Services exports. China and India. Mio. dollars

 
Source: WTO

But even here it is surprising to see how China has become a strong exporter of services. It is probably due to the fact that China not only exports goods, tourism is developing, and its companies are setting up affiliates and investing outside China.

    A good score card for exports of goods and services is not everything, however. The economic development of Mexico testifies to that. Mexican exports have increased with nearly Chinese growth rates since Mexico joined NAFTA, the North American free trade agreement, in 1994. However, there seems to be a very limited trickle down or splashing out effect. Poverty, both absolute and relative, are still rampant in the country. The maquilas in the north of the country seem to be enclaves in the whole economy, with only limited spread effects on the rest of the economy. Real incomes of workers are almost at a standstill.

    China does not seem to be affected by the maquila syndrome to that extent. Nor does India. This is exactly the difference between developing Asia and stagnant Latin America. India seems to come closer to the Latin model, however. You have to look for the splash out effect to see it. Or it is concentrated to a few areas.

 

Table 1: Economic development of China and India compared

 

                                                                                                    1982-92     1992-02     2001     2002       2002-06

GDP      

India                                                                                                5.6            6.0             5.2         4.6          6.2

China                                                                                               9.7            9.0             7.5          8.0         7.5

GDP per capita

India                                                                                                3.4            4.2             3.5         3.0          4.7

China                                                                                               8.1            8.0             6.7         7.2          6.6

Exports of goods and services

India                                                                                                6.9          13.5             7.1        21.8          7.9

China                                                                                               5.9          14.3             9.6        29.4         14.8 

Source: World Bank

 

China has succeeded in decreasing the rate of population growth. The population grows by only 0.8 per cent a year, whereas Indian population growth is still high at 1.7 per cent annually. This helps to give China higher GDP per capita growth rates. But it probably also helps the country structurally – at any rate in the short run. It is easier to eradicate illiteracy. And it alleviates the pressure on the labour market.

    The high tech centres of India seem to be rather isolated enclaves in the economy. In order for India to develop it is probably necessary to break down the caste system efficiently and to build up infrastructure, so wealth will start expanding also outside the IT- and service centres that cater to the outsourcing market.

    China, on the contrary, has invested a lot of money in building up the infrastructure that is so vital for a modern economy. Rail systems, roads, airports, communication, public administration, tax systems, financial services  and education must be expanded and improved, if a country is to come up to the development standard of the rich countries in Europe and North America. China seems to be the better placed for that. Investment and saving as a proportion of GDP is, according to the World Bank, above 40 per cent. In India it is only 23-24 per cent. Literacy rates are much higher. These are  probably the most important factors for maintaining high growth rates.

    If India is as strong in entrepreneurship as it has sometimes been claimed then it is to be expected that the successful entrepreneurs will increase saving and investment to 35 – 40 per cent of GDP. If this does not happen, China will be the winner in the long run.
    It is not necessarily an impediment for China to have a strong state sector. On the contrary, this may have helped the country to build up infrastructure and intervene in the economy for the benefit of growth.    

 Gregers Friisberg 2005

 

 

 

LINKS:

Indhentes Dragen?

Indienportal

God artikel om "Asiens største slum i Mumbai"

China Daily

Article on China

China-India compared (Indep)

Economies compared

Asian Times

Outlook India

Hindu Frontline (a fine magazine with in-depth articles)